Med “Spåra servrar” avses de servrar och annan hårdvara och infrastruktur som behövs för att tillhandahålla tjänsten. Med “Spåra” avses den enhet som möjliggör tjänsten.“Spåras web” betyder www.sparatracker.se.  Med “Avtal” avses den minsta avtalsperioden och ett sammanhängande avtalsvillkor i enlighet med punkt 5.1.“Uppsägningsavgift” utgår vid avslutat avtal före utgången av den kortaste avtalsperioden.

Med “Användare” avses ägaren av en Spåra.Med “Minsta avtalsperiod” avses den period under vilken användaren har avtalat om att använda och betala för tjänsten.Med “livslängd” avses den tid användaren betalat för tjänsten under avtalstiden.Med “Nätverk” avses det offentliga telekommunikationssystemet genom vilket tjänsten görs tillgänglig.“Prissättning” avser priset för de tjänster som anges i tjänsteavtalet.“Tjänsten” avser kommunikation och tillgång till infrastruktur och telekommunikationssystem som behövs för att avisera användaren om händelser som upptäckts av den installerade Spåra-enheten.“Serviceavtal” innebär avtalet mellan tjänsteleverantören och användaren. Med “tjänsteleverantör” avses C Security Systems AB.

Allmänna villkor

Version 2019:1. Gällande från den 15 april 2019. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten till ändringar av dessa villkor när som helst. Uppdateringar kommer att publiceras på www.sparatracker.se (“Allmänna villkor”).

1. Definitioner

2. Avtal

2.1 Tjänsten är beroende av att användaren och tjänsteleverantören har tecknat ett ömsesidigt serviceavtal på Spåras web. Tjänsteavtalet fastställer avtalsperiod och ingås online på Spåras Web genom betalning av önskad servicelängd.


2.2 Tjänsteavtalet och de allmänna villkoren, inklusive tillägg till detta beslut, styr tjänsten. Tjänsteleverantören har rätt att ändra de allmänna villkoren. I de fall tjänsteleverantören gör ändringar i avtalet, kommer tjänsteleverantören underrätta användaren genom att publicera de ändrade allmänna villkoren på www.sparatracker.se. Användaren godkänner sådana ändringar genom nästa betalning.

2.3 Ingen uttalande kring förändring av garanti som görs av något försäljningsombud, distributör, representant eller anställd hos tjänsteleverantören kan ändra serviceavtalet eller de allmänna villkoren.

3. Tjänsten omfattning

3.1 Tjänsten inkluderar (i)GSM kommunikation mellan Spåra-enheten och Spåra servrar, (ii) Kommunikation mellan Spåra servrar och användarens mobiltelefon via Spåras app, (iii) e-postkommunikation mellan Spåra servrar och användaren, och (iv) tillträde till Spåra-Web via Internet. Tjänsteleverantören ger också tillgång till support under avtalsperioden, tillgång till fria programuppdateringar samt rätten att använda programvara som ingår i tjänsten. Det åligger användaren att agera på alarm som sänds av Spåra-systemet och för att upprätthålla aktuell information på Spåras Web.

4. Servicens tillgänglighet

Tjänsten är tillgänglig både i det land där användaren normalt bor och i de länder som anges på www.sparatracker.se. All telekommunikation mellan Spåra-enheten och Spåra servrar ingår i avgiften för tjänsten. Det finns inga extra roamingavgifter för internationella användningsområde i de länder tjänsten erbjuds.

5. Avtalsperiod

5.1 Tjänsteavtalet har en avtalsperiod på ett till fem år från den dag betalningen sker och kan därefter förlängas med ett eller två år åt gången.


5.2 Användaren kan säga upp serviceavtalet vid utgången av aktuell avtalsperiod.

5.3 Tjänsteleverantören kan säga upp serviceavtalet och tjänsterna till användaren när som helst, utan föregående meddelande eller med annan skyldighet till användaren om denne bryter mot detta avtal.

6. Användning av inbyggda SIM-kort

6.1 Spåra enheten har ett inbyggt SIM kort tillhörande tjänsteleverantören och inte användaren. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att avbryta tjänsten och permanent spärra SIM-kortet om: (i) kunden trots upprepade påminnelser underlåter att betala serviceavgiften som enats om under avtalsperioden, (ii) SIM-kortet missbrukas på något sätt eller tas bort från Spåra-enheten.


6.2 Om tjänsten avbryts ska enheten skickas till tjänsteleverantören förSIM-kortsbyte. En minsta serviceavgift på 490:- debiteras för detta.

6.3 Om Spåra enheten och/eller dess interna SIM-kort försvinner eller stjäls är användaren skyldig att omedelbart underrätta tjänsteleverantören. Fram till dess anmälan har tagits emot av tjänsteleverantören är användaren ansvarig för eventuella och samtliga avgifter som gäller användande av Spår-enheten eller SIM-kortet.

7. Serviceavgift

7.1 Användaren samtycker till att betala serviceavgiften på utsatt tid.


7.2 Serviceavgiften betalas av kunden i förskott på Spåras webshop. Tillämplig valuta för din region anges i serviceavtalet.

7.3 Användaren samtycker till att betala en förseningsavgift på 5 procent per månad på det obetalda beloppet och kommer debiteras på efterföljande förfallodatum.

8. Kreditkortsinformation

Ingen kreditkortsinformation som kan missbrukas lagras på Spåras Servrar.

9. Garanti för produkten och Spåra-enheten

9.1 Den begränsade garantin som medföljer Spåra-enheten är den enda garantin gällande Spåra-enheten.


9.2 Du bekräftar uttryckligen och accepterar att användning av Spåra-enheten sker på egen risk. Spåra-enheten och tjänsten tillhandahålls “i befintligt skick” och “enligt tillgänglighet”.

9.3 Tjänsteleverantören ger inga garantier i förhållande till tillgänglighet, lämplighet eller underhåll av tjänsten och användaren erkänner att faktorer utanför tjänsteleverantörens kontroll kan påverka kvaliteten och tillgängligheten av tjänsten.

10. Begränsning av ansvar

10.1 I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, undantar sig tjänsteleverantören uttryckligen ansvar för eventuella skador eller fordringar som kan uppstå på grund av eller i samband med tillhandahållandet av tjänster eller dess användning av användaren.


10.2 Tjänsteleverantören undantar sig allt ansvar för förlust, skada, kostnader, utgifter eller andra anspråk som härrör från fel eller brister i tjänsten eller Spåra-enheten.

11. Överlåtelse av avtalet

11.1 Spåra Group AB har rätt att utan kundens samtycke helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till tredje part som, självt eller genom underleverantör, rimligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet på ett tillfredsställande sätt.

11.2 Kunden har inte rätt att till annan helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet.

12. Sekretess

12.1 Tjänsteleverantören förbinder sig att inte ställa till förfogande, till någon part icke direkt ansluten till tjänsteleverantören, data som lagrats på Spåra servrar, om inte användaren skriftligen eller tjänsteleverantören är skyldig till det i enlighet med tillämplig lag eller annan förordning fastställd av domstol eller annan behörig myndighet. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, positioner och rörelser av Spåra-enheten, information om användarens adress, status för larm och varningar, telefonnummer, e-postadresser samt användarnamn och lösenord.


12.2 Användaren godkänner härmed tjänsteleverantörens rätt att lagra åtkomstdata på Spåra servrar för att hjälpa användaren i händelse av stöd och för felsökning, samt för systemunderhåll och uppgradering av programvara.

1123 Tjänsteleverantören och dess återförsäljare förbehålls rätten att kontakta användaren, med hjälp av kontaktinformationen som lagras på Spåra-servrar, för att meddela användaren om eventuella problem, förbättringar eller andra saker som påverkar kvaliteten och säkerheten av tjänsten.

13. Uppsägning

Uppsägning skall göras skriftligen och ska skickas till C Security Systems AB, Gustavslundsvägen 12, SE-167 51 Bromma, Sverige.


Ett meddelande skall anses mottaget när tjänsteleverantören har bekräftat mottagandet. Om tjänsteleverantören inte har bekräftat mottagandet, skall ett meddelande dock anses emottaget efter sju dagar, efter att det skickats per post. Tillämplig lagServiceavtalet och de Allmänna Villkoren är reglerade av svensk lagstiftning utan hänsyn till juridiska konflikter eller principer.